TREDJEMANSRELATIONER

Öppen kommunikation skaparömsesidig förståelse – och ensmidigare byggprocess.

De flesta byggprojekt påverkar boende, verksamma och byggnader runt om arbetsplatsen. Påverkan kan exempelvis vara vibrationer, buller, damm och trafikstörningar. Detta brukar benämnas omgivningspåverkan.

Förtätning av städer innebär ofta att markytor som tidigare valts bort nu exploateras. Dessa ”kvarlämnade” ytor innebär en ökad komplexitet i anläggningsskedet och påverkan på omgivningen kan vara betydande.

I stora projekt, eller där det finns ett stort lokalt motstånd mot projektet, lönar det sig ofta att arbeta proaktivt och hantera kommunikationen med tredjeman på ett strukturerat sätt. Upplevd störning är i någon mån relaterat till den information man fått på förhand. Genom att informera berörda om arbetsmoment som kan påverka omgivningen kommer de visa större förståelse för en eventuell störning. I många fall minskar till och med den upplevda störningen och därmed klagomålen.

Vi är länken mellan densom bygger och de somberörs av projektet.

Genom öppen kommunikation kan vi skapa en ömsesidig förståelse och respekt – vilket gör att byggprocessen kan löpa smidigare.

Vi har stor erfarenhet av att vara länken mellan den som bygger och de som berörs av bygg- eller anläggningsverksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till i ert byggprojekt.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

TREDJEMANSRELATIONER

Öppen kommunikation skapar ömsesidig förståelse – och en smidigare byggprocess.

De flesta byggprojekt påverkar boende, verksamma och byggnader runt om arbetsplatsen. Påverkan kan exempelvis vara vibrationer, buller, damm och trafikstörningar. Detta brukar benämnas omgivningspåverkan.

Förtätning av städer innebär ofta att markytor som tidigare valts bort nu exploateras. Dessa ”kvarlämnade” ytor innebär en ökad komplexitet i anläggningsskedet och påverkan på omgivningen kan vara betydande.

I stora projekt, eller där det finns ett stort lokalt motstånd mot projektet, lönar det sig ofta att arbeta proaktivt och hantera kommunikationen med tredjeman på ett strukturerat sätt. Upplevd störning är i någon mån relaterat till den information man fått på förhand. Genom att informera berörda om arbetsmoment som kan påverka omgivningen kommer de visa större förståelse för en eventuell störning. I många fall minskar till och med den upplevda störningen och därmed klagomålen.

Vi är länken mellan den som bygger och de som berörs av projektet.

Genom öppen kommunikation kan vi skapa en ömsesidig förståelse och respekt – vilket gör att byggprocessen kan löpa smidigare.

Vi har stor erfarenhet av att vara länken mellan den som bygger och de som berörs av bygg- eller anläggningsverksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till i ert byggprojekt.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801