Hem

Dahlgren & Mejner – riskanalys, besiktning och vibrationsmätning vid sprängning, pålning, packning och schaktning.

Vi arbetar med allt från mindre mark- och sprängningsarbeten till specialistroller inom omgivningskontroll, akustik och sprängteknik på till exempel Nya tunnelbanan, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm.

Med tillsammans över 40 års branscherfarenhet och en unik kompetensmix inom sprängteknik, omgivningskontroll och branschspecifik systemutveckling har vi alltid en roll att fylla i era projekt.

Vi är verksamma i Stockholms län, Dalarnas län, Jönköpings län, Skåne län och Hallands län.

I Stockholm har vi fokus på Haninge, Huddinge, Nacka, Värmdö, Tyresö, Bromma, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Danderyd och Täby, samt i södra Sverige på Malmö, Helsingborg, Lund, Halmstad och Varberg.

Läs mer om oss

Sprängteknik & byggledning

DMTK kan hjälpa till med att upprätta eller granska sprängplaner, spräng-pm, borr-, ladd- och tändplaner.  Vi kan även åta oss byggledningsuppdrag relaterat till bergsprängning och tunneldrivning.

Med stor erfarenhet av elektroniska tändsystem/sprängkapslar kan vi utbilda både  entreprenörer och andra intressenter i praktisk handhavande och att nyttja systemen för att reducera vibrationer eller optimera fragmentering.

Projektledning & GIS

DMTK har långt erfarenhet av att leda systemutvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad.

Vi har arbetat länge med sensordata, geografiska informationssystem och olika system för optimering av spräng-, bygg- och anläggningsprojekt.

Vi har utvecklat standardsystem som sålts som “Software as a Service” över hela världen, samt jobbat med kundspecifika lösningar åt bland annat LKAB, Norra Länken, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm.

Vi förespråkar täta och automatiserade leveranser, samt ett tätt samarbete mellan utvecklingsavdelningen, supportavdelningen och verksamheten.

På kartan ovan ser vi ett över 150 år gammalt geografiskt informationssystem-projekt. Det är koleraepidemin i London 1854 som Dr John Snow plottade på en karta. På så sätt såg John Snow att smittan sannolikt var vattenburen istället för luftburen som man trodde då.  Boende nära en specifik pump hade högre andel sjuka än andra i närheten. Snow såg till att handtaget på pumpen monterades ned. När befolkningen tvingades hämta vatten på andra platser i London klingade epidemin av.

Detta var ett sätt att effektivisera analysen genom att visa data på en karta. Idag använder vi automatiska sensorer och kartor på internet.

Utöver systemutvecklingsprojekt har vi även varit projektledare för andra typer av projekt, till exempel förändringsprojekt och marknadsföringsprojekt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt? Kontakta oss

Systemintegration

Har du behov av att föra över data från ett system till ett annat? Sitter du idag i Excel och manuellt överför data som finns i ett annat system?

DMTK hjälper på flera projekt till med att automatisera arbete som tidigare utförts manuellt. Varje timme, varje natt eller varje månad så flyttar vi automatiskt data från ett system till ett annat.

Det spelar mindre roll varifrån datat kommer, det kan komma på e-post, ligga på en server eller det kan hämtas från ett så kallat “API”.

Med våra programvaror kan vi schemalägga och samtidigt anpassa datat till det format som mottagaren önskar, till exempel en kommaseparerad textfil eller ett mer komplext format som till exempel XML eller GeoJSON.

Vi kan också automatisera så du får en anpassad rapport på e-post eller som PDF, antingen varje natt eller vid vissa speciella överskridanden.

Våra programvaror har full övervakning och skickar e-post så fort något går fel.

Vi har stort erfarenhet av dom vanliga systemen för mätdata inom tunnelkonstruktion.

Beställarstöd

I större projekt kan vi erbjuda beställarstöd relaterat till sprängteknik och omgivningspåverkan/omgivningskontroll.

Några exempel på vad vi kan hjälp till med:

  • Framtagande eller granskning av förfrågningsunderlag vid offentlig upphandling av konsulter för vibrationsmätning, syneförrättning och riskanalys
  • Granskning och rimlighetsbedömning av riskanalyser för vibrationsalstrande verksamhet och/eller riskanalyser för sprängningsarbete
  • Granskning av sprängplaner och produktionsplanering
  • Kompetensstöd på arbetsplatsen i samband med sprängningsarbete

Riskanalys

Vi utför riskanalys avseende vibrationspåverkan från sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Riskanalysen innehåller en definition av riskområdet, inventering av byggnader, vibrationskänsliga utrustningar och ledningar inom riskområdet samt rikt- / gränsvärden för vibrationer och luftstötvågor och buller. Den innehåller normalt även en kontrollplan med rekommendationer om mätpunktsplacering, besiktning och förebyggande skyddsåtgärder.

Riskanalysen baseras på följande standarder och riktlinjer:

Svensk Standard SS 4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

Svensk Standard SS 25211 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning

Svensk standard SS 25210 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

Mätteknik/miljömätning

Vi utför övervakad och oövervakad/automatiserad miljömätning , vid och inför sprängning, av en mängd olika parametrar.

Vi använder moderna instrument med mobilkommunikation och all mätdata publiceras i en webbapplikation. Vid varningar eller överskridanden kan SMS eller e-post skickas till alla berörda.

Mätsystemen vi använder ger oss stor flexibilitet eftersom det går att ansluta i stort sett vilken sensor som helst.

Exempel på några av de parametrar vi kan mäta:

–  Vibrationer (geofon / accelerometer)
–  Luftstötvåg
–  Buller
–  Temperatur
–  Luftfuktighet
–  Sprickvidd
–  Töjning
–  Lutning
–  Portryck
–  Vattennivå

Vibrationsmätning

Vibrationsmätning i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är den vanligaste typen av mätningen vi arbetar med.

Vibrationsmätning vid sprängning utförs enligt Svensk Standard SS4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.

Mätning vid pålning, spontning, schaktning och packning utförs enligt Svensk Standard SS 25211 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.

Bullermätning

Vi utför olika typer av bullermätning – både automatiserade långtidsmätningar och övervakade mätningar av byggbuller och industribuller.

Mätningar inomhus utförs enligt SS-EN ISO 10052:2004 Byggakustik – Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer – Överslagsmetod och utomhusmätningar enligt den metod som föreslås i NFS 2004:15 – Allmänna råd Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt.

Grundvattennivåmätning

Vi har erfarenhet av grundvattennivåmätning – både manuellt och automatiserat. Vid automatiserad mätning så sker uppladdning av data efter kundens behov, till exempel varje timme. Grundvattenrör visualiseras på en karta i en webbapplikation och grundvattennivåer redogörs i både tabeller och grafer. Möjlighet finns även att skicka larm som SMS eller e-post, enligt kontrollprogrammets nivåer.

Skadeutredning

DMTK har stor erfarenhet av skadeutredningar från både små och stora projekt. En skadeutredning utförs oftast på uppdrag av byggherre, fastighetsägare eller försäkringsbolag.

Exempel på indata till en skadeutredning:

–  Sprängplan (borr- ladd- och tändplan, avstängnings- och postningsplan)
–  Sprängjournaler
–  Uppmätta vibrationer
–  Sättningskontroller
–  Besiktningsprotokoll
–  Foton på skadan och från arbetsplatsen

Tredjemansrelationer

I de flesta byggprojekt berörs kringboende, verksamma och befintliga byggnader av exempelvis vibrationer, buller, damm och trafikstörningar. Detta brukar benämnas omgivningspåverkan.

Förtätning av städer innebär ofta att markytor som tidigare valts bort nu exploateras. Dessa ”kvarlämnade” tomter innebär en ökad komplexitet i anläggningsskedet och påverkan på omgivningen kan vara betydande.

I mindre komplicerade projekt räcker det ofta med att begränsa, kontrollera och bedöma omgivningspåverkan. Begränsningen består i en riskanalys med tillhörande kontrollplan som sätter upp riktvärden för vibrationer mm. Kontrollera gör vi genom besiktningar och olika typer av mätningar. Bedöma gör vi genom att analysera efterbesiktningsprotokoll, vibrationsvärden och skadeutredningar.

I större projekt, eller där det funnits stort lokalt motstånd mot projektet, lönar det ofta att arbeta mer proaktivt och hantera kommunikationen med tredjeman på ett strukturerat sätt. Upplevd störning är i någon mån relaterat till den information man fått på förhand om störningen. Informera berörda om arbetsmoment som kan påverka omgivningen och de kommer visa större förståelse för en eventuell störning. I många fall minskar till och med den upplevda störningen och därmed klagomålen.

Öppen kommunikation skapar ömsesidig förståelse och respekt vilket gör att byggprocessen kan löpa smidigare.

Vi har stor erfarenhet av att vara länken mellan den som bygger och de som  berörs av bygg- eller anläggningsverksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till med att bygga bra relationer till de som berörs av ditt byggprojekt.

Privatkunder

Vi månar om alla våra kunder – stora som små. Du som privatkund ska känna dig trygg i att vårt arbete utförs fackmannamässigt och till överenskommet pris.

Relationen till dina grannar
Vid sprängarbeten i villaområden är det ofta den som hanterar vibrationsmätning och besiktning som blir länken mellan sprängentreprenören och dina grannar. Det är därför av största vikt att välja en aktör som med rätt kompetens och erfarenhet – det är relationen till dina grannar som står på spel.

Vi månar inte bara om dig som kund utan även om de som berörs av projektet. Med mångårig erfarenhet av att hantera omgivningspåverkan arbetar vi metodiskt för att relationen till dina grannar inte ska påverkas av sprängningsarbetet.

Rent praktiskt innebär det:

 • Vi bär arbetskläder och legitimation som tydlig visar vilka vi är
 • Vi kommer i tid till besiktningar
 • Vi söker information om projektet för att kunna ge berörda korrekt information
 • Vi respekterar och lyssnar på de som berörs av projektet
 • Vid skadeutredning är vi opartiska och gör en teknisk bedömning baserad på fakta och mångårig erfarenhet

Prissättning och ansvar
Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Om oss

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB är ett nybildat bolag, men som besitter över 40 års erfarenhet från såväl små som stora projekt, såsom Norra Länken, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm.

Vi har en unik kompetens inom sprängteknik, omgivningskontroll och utveckling av branschspecifika webbsystem.

Thomas Dahlgren
Thomas är byggnadsingenjör från KTH med över 15 års erfarenhet av att arbeta med omgivningspåverkan och sprängteknik. Han har arbetat i allt från mindre projekt som rörgravssprängningar och villagrunder till bergtäkter, stora tunnelprojekt och underjordsgruvor. Arbetsuppgifterna har varierat mellan alla tjänster som inbegrips i begreppet omgivningskontroll till praktiskt sprängarbete och sprängteknisk konsultation.

Thomas har även utbildat sprängentreprenörer i användning av elektroniska tändsystem och har god insikt i marknadens olika mjukvaruapplikationer för optimering av sprängsalvor, samt hålavvikelsemätning och laserskanning.

Thomas, som utöver byggnadsingenjörsexamen, även har en Master-examen i IT, har också under flera år projektlett systemutveckling av geografiska informationssystem med inriktning mot omgivningskontroll. Detta ger Thomas en unik kompetensmix inom anläggningsbranschen.

Anders Mejner
Anders är systemvetare från Högskolan Dalarna, Queensland University of Technology och Stockholms Universitet med över 20 års erfarenhet inom webb- och systemutveckling.

Han har sedan 2006 arbetat med systemutveckling i bygg- och anläggningsbranschen. Anders har bland annat arbetat med system som samlar in stora mängder data från sensorer över hela världen. Han har även arbetat med data från laddtruckar och mjukvara för design av sprängsalvor, både under och ovanjord.

Lösningarna har även kombinerat produktionsdata, såsom sprängningar, med utkomsten av dessa, till exempel vibration. På så sätt kan man med hjälp av geografiska informationssystem påskynda byggandet av både tunnlar, gruvor och bergtäkter. Ett exempel på ett projekt som nyttjade detta är Citybanan i Stockholm.

Som agil coach och produktchef har Anders expanderat flera produkter från att vara interna produkter i Skandinavien, till globala produkter som säljs externt som tjänster så kallad ”Software as a Service”. Anders vurmar för ett tätt samarbete mellan kunderna och utvecklingsavdelningen, samt täta och automatiserade leveranser.

Anders har också deltagit i och varit kursledare för många kurser inom mätteknik, vibrationsteknik, geoteknisk mätning, sprängteknik och internationella sprängstandarder. Anders är väl förtrogen med de flesta stora mättekniska leverantörerna. Kombinationen av denna branschkunskap och erfarenheten av systemutveckling ger även Anders en unik kompetensmix, som kommer väl till pass i bygg- och anläggningsbranschen.

Michael Morge
Michael är civilingenjör inom ljud och vibrationer från KTH med över 6 års erfarenhet av omgivningskontroll och akustisk projektering. Han har i huvudsak arbetat med omgivningspåverkan under stora tunnelprojekt och projektering inom nyproduktion av bostäder och skolor. Han har även jobbat med omgivningspåverkan från mindre markarbeten, väg- och tågtrafik, byggbuller, med mera.

Arbetsuppgifterna har varierat mellan framtagandet av riskanalyser och projekteringshandlingar, samt mätningar och beräkningar av: markvibrationer, stomljud, byggbuller, installations- och trafikbullerberäkningar. I flera av de större tunnelprojekten i Stockholm har arbetet utförts i nära samarbete med byggledning och projektledare – exempelvis i projekt Citybanan där Michael var konsult åt Trafikverket under två år. Michael har också arbetat med Norra Länken.

Michael har vidare mycket god kompetens gällande ljud- och vibrationsmätningar, de olika mätsystemen och webbapplikationer som finns för omgivningskontroll.

Vijiith Sivasson
Vijiith har bakgrund inom bygg och anläggning och är mät- och besiktningstekniker på Dahlgren & Mejner.

Kontakt

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult Öst
559125-3348
c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11 tr
126 26 Hägersten
Växel: 08-412 12 30

Thomas Dahlgren

 

Thomas Dahlgren
0708-81 40 05
thomas@dmtk.se

 

Michael Morge

 

Michael Morge
070-715 47 44
michael.morge@dmtk.se

 

Vijiith Sivasson

 

Vijiith Sivasson
0708-110 339
vijiith. sivasson@dmtk.se

 

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult Syd
559162-8556
Växel: 042-12 09 80

Dahlgren & Mejner Systemutveckling

anders mejner

 

Anders Mejner
0708-221 551
anders@dmtk.se