Hem

Professionell vibrationsmätning och besiktning inför sprängning

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB besitter unik kompetens inom besiktning inför sprängning i Haninge och Nacka, omgivningspåverkan och utveckling av branschspecifika webbsystem.

Vi har totalt över 25 års erfarenhet från såväl husgrundläggning som stora infrastrukturprojekt, såsom Norra Länken, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm. Vi är även enastående på väl analyserade vibrationsmätningar inför sprängning på Södermalm.

 

Hem

Professionell vibrationsmätning och besiktning inför sprängning

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB besitter unik kompetens inom besiktning inför sprängning i Haninge och Nacka, omgivningspåverkan och utveckling av branschspecifika webbsystem.

Vi har totalt över 25 års erfarenhet från såväl husgrundläggning som stora infrastrukturprojekt, såsom Norra Länken, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm. Vi är även enastående på väl analyserade vibrationsmätningar inför sprängning på Södermalm.

 

Sprängteknik & byggledning

DMTK kan hjälpa till med att upprätta eller granska sprängplaner, spräng-pm, borr-, ladd- och tändplaner på Södermalm.  Vi kan även åta oss byggledningsuppdrag relaterat till bergsprängning och tunneldrivning.

Med stor erfarenhet av elektroniska tändsystem/sprängkapslar kan vi utbilda både  entreprenörer och andra intressenter i praktisk handhavande och att nyttja systemen för att reducera vibrationer eller optimera fragmentering.

Projektledning & GIS

DMTK har långt erfarenhet av att leda systemutvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad.

Vi har arbetat länge med sensordata, geografiska informationssystem och olika system för optimering av spräng-, bygg- och anläggningsprojekt.

Vi har utvecklat standardsystem som sålts som “Software as a Service” över hela världen, samt jobbat med kundspecifika lösningar åt bland annat LKAB, Norra Länken, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm.

Vi förespråkar täta och automatiserade leveranser, samt ett tätt samarbete mellan utvecklingsavdelningen, supportavdelningen och verksamheten.

På kartan ovan ser vi ett över 150 år gammalt GIS-projekt. Det är koleraepidemin i London 1854 som Dr John Snow plottade på en karta. På så sätt såg John Snow att smittan sannolikt var vattenburen istället för luftburen som man trodde då.  Boende nära en specifik pump hade högre andel sjuka än andra i närheten. Snow såg till att handtaget på pumpen monterades ned. När befolkningen tvingades hämta vatten på andra platser i London klingade epidemin av.

Detta var ett sätt att effektivisera analysen genom att visa data på en karta. Idag använder vi automatiska sensorer och kartor på internet.

Utöver systemutvecklingsprojekt har vi även varit projektledare för andra typer av projekt, till exempel förändringsprojekt och marknadsföringsprojekt.

Riskanalys

Vi utför riskanalys avseende vibrationspåverkan från sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Riskanalysen innehåller en definition av riskområdet, inventering av byggnader, vibrationskänsliga utrustningar och ledningar inom riskområdet samt rikt- / gränsvärden för vibrationer och luftstötvågor och buller. Den innehåller normalt även en kontrollplan med rekommendationer om mätpunktsplacering, besiktning och förebyggande skyddsåtgärder.

Riskanalysen baseras på följande standarder och riktlinjer:

Svensk Standard SS 4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader

Svensk Standard SS 25211 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning

Svensk standard SS 25210 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

Mätteknik

Vi utför övervakad och oövervakad/automatiserad miljömätning av en mängd olika parametrar.

Vi använder moderna instrument med mobilkommunikation och all mätdata publiceras i en webbapplikation. Vid varningar eller överskridanden kan SMS eller e-post skickas till alla berörda.

Mätsystemen vi använder ger oss stor flexibilitet eftersom det går att ansluta i stort sett vilken sensor som helst.

Exempel på några av de parametrar vi kan mäta:

–  Vibrationer (geofon / accelerometer)
–  Luftstötvåg
–  Buller
–  Temperatur
–  Luftfuktighet
–  Sprickvidd
–  Töjning
–  Lutning
–  Portryck
–  Vattennivå

Vibrationsmätning

Vibrationsmätning i samband med sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning är den vanligaste typen av mätningen vi arbetar med.

Vibrationsmätning vid sprängning utförs enligt Svensk Standard SS4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.

Mätning vid pålning, spontning, schaktning och packning utförs enligt Svensk Standard SS 25211 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning.

Skadeutredning

DMTK har stor erfarenhet av skadeutredningar från både små och stora projekt. En skadeutredning utförs oftast på uppdrag av byggherre, fastighetsägare eller försäkringsbolag.

Exempel på indata till en skadeutredning:

–  Sprängplan (borr- ladd- och tändplan, avstängnings- och postningsplan)
–  Sprängjournaler
–  Uppmätta vibrationer
–  Sättningskontroller
–  Besiktningsprotokoll
–  Foton på skadan och från arbetsplatsen

Tredjemansrelationer

I de flesta byggprojekt berörs kringboende, verksamma och befintliga byggnader av exempelvis vibrationer, buller, damm och trafikstörningar. Detta brukar benämnas omgivningspåverkan.

Förtätning av städer innebär ofta att markytor som tidigare valts bort nu exploateras. Dessa ”kvarlämnade” tomter innebär en ökad komplexitet i anläggningsskedet och påverkan på omgivningen kan vara betydande.

I mindre komplicerade projekt räcker det ofta med att begränsa, kontrollera och bedöma omgivningspåverkan. Begränsningen består i en riskanalys med tillhörande kontrollplan som sätter upp riktvärden för vibrationer mm. Kontrollera gör vi genom besiktningar och olika typer av mätningar. Bedöma gör vi genom att analysera efterbesiktningsprotokoll, vibrationsvärden och skadeutredningar.

I större projekt, eller där det funnits stort lokalt motstånd mot projektet, lönar det ofta att arbeta mer proaktivt och hantera kommunikationen med tredjeman på ett strukturerat sätt. Upplevd störning är i någon mån relaterat till den information man fått på förhand om störningen. Informera berörda om arbetsmoment som kan påverka omgivningen och de kommer visa större förståelse för en eventuell störning. I många fall minskar till och med den upplevda störningen och därmed klagomålen.

Öppen kommunikation skapar ömsesidig förståelse och respekt vilket gör att byggprocessen kan löpa smidigare.

Vi har stor erfarenhet av att vara länken mellan den som bygger och de som  berörs av bygg- eller anläggningsverksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till med att bygga bra relationer till de som berörs av ditt byggprojekt.

Om oss

Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB är ett nybildat bolag, men som besitter över 25 års erfarenhet från såväl små som stora projekt, såsom Norra Länken, Citybanan och E4 Förbifart Stockholm.

Vi har en unik kompetens inom sprängteknik, omgivningspåverkan och utveckling av branschspecifika webbsystem.

Thomas Dahlgren

Thomas är byggnadsingenjör från KTH med över 15 års erfarenhet av att arbeta med omgivningspåverkan och sprängteknik. Han har arbetat i allt från mindre projekt som rörgravssprängningar och villagrunder till stora tunnelprojekt och underjordsgruvor. Arbetsuppgifterna har varierat mellan alla tjänster som inbegrips i begreppet omgivningspåverkan till praktiskt sprängarbete och sprängteknisk konsultation.

Thomas har även utbildat många sprängentreprenörer i användning av  elektroniska tändsystem och har även vidareutbildat befintliga användare i att bättre utnyttja systemen. Han har också god insikt i marknadens olika mjukvaruapplikationer för optimering av sprängsalvor, samt hålavvikelsemätning och laserskanning.

Thomas, som utöver byggnadsingenjörsexamen, även har en Master-examen i IT, har också under flera år projektlett systemutveckling av geografiska informationssystem och omgivningspåverkan. Detta ger Thomas en unik kompetens inom omgivningspåverkan och sprängteknik i kombination med informationsteknik, i en värld som blir allt mer beroende av IT.

 

Anders Mejner

Anders är systemvetare från Högskolan Dalarna, Queensland University of Technology och Stockholms Universitet med över 20 års erfarenhet inom webbutveckling.

Han har de tolv senaste åren arbetat med systemutveckling i bygg- och anläggningsbranschen. Anders har bland annat arbetat med system som samlar in stora mängder data från sensorer över hela världen. Han har även arbetat med data från laddtruckar och mjukvara för design av sprängsalvor, både under och ovanjord.

Lösningarna har även kombinerat produktionsdata, såsom sprängningar, med utkomsten av dessa, till exempel vibration. På så sätt kan man med hjälp av geografiska informationssystem påskynda byggandet av både tunnlar, gruvor och bergtäkter. Ett exempel på ett projekt som nyttjade detta är Citybanan i Stockholm.

Som agil coach och produktchef har Anders expanderat flera produkter från att vara interna produkter i Skandinavien, till globala produkter som säljs externt som tjänster så kallad ”Software as a Service”. Anders vurmar för ett tätt samarbete mellan kunderna och utvecklingsavdelningen, samt täta och automatiserade leveranser.

Anders har också deltagit i och varit kursledare för många kurser inom mätteknik, vibrationsteknik, geoteknisk mätning, sprängteknik och internationella sprängstandarder. Anders är väl förtrogen med de flesta stora mättekniska leverantörerna. Kombinationen av denna branschkunskap och erfarenheten av systemutveckling ger även Anders en unik kompetensmix, som kommer väl till pass i bygg- och anläggningsbranschen.

Kontakt

Adress
Svartbäcksvägen 10
128 44 Bagarmossen

Telefon
Thomas Dahlgren (VD): 0708 81 40 05
Anders Mejner (vice VD): 0708 221 551

E-post
info@dmtk.se